Paslaugų teikimo sąlygos

Hello apartament svetainė / portalas yra nekilnojamo turto nuomos valdymo/administravimo platforma, skirta tiek įmonėms tiek fiziniams asmenims. Šios paslaugų teikimo sąlygos yra skirtos paaiškinti ir supažindinti su mūsų, kaip paslaugų teikėjų, ir Jūsų, kaip lankytojo ir naudotojo, įsipareigojimais.

LABAI SVARBU ŠIAS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGAS ATIDŽIAI PERSKAITYTI.

Svetainę yra administruoja “IDAL GOUP, UAB”. Toliau sutartyje vadinama “Hello apartament”, “mes” arba “mūsų”.
Paslaugų teikimo sąlygos yra teisiškai įpareigojanti jūsų ir Hello apartament sutartis. Jūs neturite teisės naudoti šios Svetainės, jei esate jaunesni nei 18 metų ir negalite sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis.

Naršydami šioje svetainėje bei naudodamiesi visomis teikiamomis paslaugomis Jūs sutinkate su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis be jokių išlygų. Jeigu Jūsų netenkina šios sąlygos, taisyklės, politikos, mūsų paslaugų gairės, Jūsų atsakomybė yra nebesinaudoti mūsų teikiamomios paslaugomis, nebent kitaip nurodyta šiose paslaugų teikimo sąlygose. Jeigu dėl įvairių priežasčių Jūs negalite laikytis šių sąlygų arba jas pažeidžiate, Jūsų teisė naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis bus nutraukta ir Jūs būsite įpareigotas sunaikinti visus parsisiustus arba išsisaugotus duomenis iš mūsų platformos.

Hello apartmanet pasilieka teisę keisti arba papildyti šias paslaugų teikimo sąlygas be išankstino pranešimo. Apie visus svarbius pakeitimus Jus informuosime specialiu pranešimu svetainėje arba elektroniniu paštu. Naudodamiesi mūsų paslaugomis sutinkate su pačiomis naujausiomis paslaugų teikimo sąlygomis, nurodytomis šioje svetainėje.

1. SĄVOKOS
Žemiau rasite sąvokų sąrašą su reikšmėmis šiose paslaugų teikimo sąlygose.

Sutartis – reiškia Paslaugų teikimo sąlygas.
Taikytini teisės aktai – reiškia įstatymus, kurie šiuo metu galioja Lietuvos Respublikoje.
Svetainė – reiškia šią bei kitas susijusias Hello apartament paslaugų svetaines, tačiau netaikoma trečiųjų šalių svetainėms, į kurias galite rasti nuorodų iš Hello apartament svetainės arba kurios yra kaip nors susijusios su Hello apartament teikiamomis paslaugomis.
Paslauga ir Paslaugos – reiškia nekilnojamo turto nuomos valdymo/administravimo paslaugas bei kitas susijusias paslaugas bei palaikymą.
Vartotojas – reiškia asmenį, kuris turi Hello apartament paskyrą ir naudojasi Hello apartament Paslaugomis.
Palaikymas – reiškia tiek mokamą, tiek nemokamą pagalbą Hello apartament naudotojams, svetainės lankytojams ir trečioms susijusioms šalims.
Hello apartament, mes, mus – reiškia visus UAB IDAL GROUP padalinius.
Platforma – reiškia svetainę bei visas mobiliąsias bei internetines aplikacijas, kurių pagalba pasiekiamos Hello apartament teikiamos Paslaugos bei Hello apartament darbuotojai.
Partneriai – reiškia visus Hello apartament partnerius, tiekėjus, subrangovus bei jų darbuotojus.
• Jūs, Lankytojas ir Vartotojas – reiškia asmenį, kuris lankosi Hello apartament svetainėje arba naudojasi Hello apartament teikiamomis paslaugomis.

2. BENDROJI DALIS
Hello apartament suteikia Jums galimybę neperleidžiant kitiems naudotis Hello apartament teikiamomis paslaugomis taip, kaip tai nurodyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose. Jūs sutinkate nepažeisti mūsų bei mūsų Partnerių intelektinės nuosavybės bei jos teisių. Jūs sutinkate laikytis visų licenzijos sutarties sąlygų.
Vartotojas yra atsakingias už teisingą naudojimąsi šia svetaine. Bet kokie nuomos sandoriai turi būti vykdomi pagarbiai, sąžiningai bei nediskriminuojant. Mes nesikišme į sistemos vartotojų santykius bei jų susitarimus.
Helloapartament.lt veikia kaip vieta, leidžianti nuomininkams, turto valdytojams, paslaugų specialistams, pardavėjams ir turto savininkams (kiekvienam “nariui”) savarankiškai administuoti savo paslaugas.

Jūs suprantate, kad už interneto ryšį bei visą įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant kompiuterį, modemą, spausdintuvą, mobiliuosius įrenginus bei kitą įrangą, kuri būtina naudojantis Paslaugomis, būsite atsakingas pats. Jūs taip pat būsite atsakingas už interneto ryšio bei įrangos veikimą.

Jūs sutinkate, kad visi pranešimai, atskleidimai, sutartys ir kita komunikacija, kurią mes Jums pristatysime, atitinka elektronių dokumentų teisės aktus, įskaitant reikalavimą, kad tokie dokumentai turi būti rašytiniai, pasiekiami, peržiūrimi, spausdinami ir saugojami Jūsų.

Mes galime, be atskiro pranešimo ir atsakomybės, papildyti arba pakeisti šias Paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant bet neapsiribojant ir paslaugų imtį, paslaugų laiką, reikalingus įrenginius paslaugoms pasiekti. Mes taip pat galime apriboti geografines vietas, kuriose mūsų Paslaugos gali būti teikiamos.
Paslaugų naudotojai yra atsakingi už savo naudotojo vardo bei slaptažodžio saugumą. Naudotojai yra atsakingi už bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus su asmeniniu slaptažodžiu prie Hello apartament paskyros, įskaitant ir neautorizuotus prisijungimus.

Jūs prisiimate visišką atsakomybę ir turite užtikrinti, kad visa informacija, duomenys ir naudojami dokumentai, atskleidžiami ir suvedami į sistemą yra tikslūs ir patikimi ir nepažeidžia mūsų turinio gairių.
Jūs atstovaujate ir galite patvirtinti, kad turite visus būtinus sutikimus ir laikotės visų taikytinų teisės aktų, įskaitant bet neapsiribojant privatumo reikalavimų, kurie susiję informacijos atskleidimu ir naudojimusi Hello apartament teikiamomis paslaugomis. Hello apartament neprisiima atsakomybės dėl informacijos, duomenų ir dokumentų, kurie buvo suvesti naudojantis Hello apartament paslaugomis, tikslumo. Duomenų įvedimas bei jų saugojimas nereiškia mūsų patvirtinimo, kad jie neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra tikslūs, įvesti laiku, iki galo užpildyti ar patikimi.

3. NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
Susikūrę Hello apartament paskyrą, savo registracija patvirtinate, kad sutinkate mums patikėti asmeninę informaciją tais tikslais, kurie yra paminėti Privatumo politikoje. Jūs esate visiškai atsakingas už visus veiksmus Jūsų paskyroje. Esant neautorizuotam prisijungimui prie Jūsų paskyrus, nedelsiant informuokite mus. Jūs neturėsite jokių priekaištų Hello apartament ir Hello apartament partneriams dėl bet kokių patirtų nuostolių ir atsakomybės, jeigu kažkas pasinaudos Jūsų paskyra su ar be Jūsų žinios.

Jūs turėsite atlyginti žalą, kurią Hello apartament arba Hello apartament partneriai patirs dėl veiklos Jūsų paskyroje, nepaisant to ar buvote dėl to tiesiogiai kaltas.

4. INTERNETO PRIEIGA PRIE FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ
Kai kurios elektroninės paslaugos (įskaitant internetinę bankininkystę, kai kurios su darbo užmokesčiu susijusios paslaugos ir kitos su paslaugų teikimu susijusios paslaugos) yra teikiamos ne mūsų, o finansinių institucijų ir kitų susijusių trečių šalių. Jūs atleidžiate Hello apartament nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su šių elektroninių paslaugų naudojimusi. Jūsų priėjimas prie šių paslaugų gali būti apribotas trečiųjų šalių aprašytų paslaugų teikimo sąlygų. Trečios šalys gali įpareigoti Jus atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Už visus mokesčiai ir kaštai (įskaitant SMS žinutes, pristatymo išlaidas) atsakote Jūs. Jūs patvirtinate, kad turite teisę mums suteikti vartotojų vardus, slaptažodžius, asmeninę ir kitą prisijungimui prie trečių šailų teikiamų paslaugų reikalingą informaciją.

5. AUTORINĖS TEISĖS
Vartotojams suteikiama ribota, atšaukiama, neišskirtinė licencija pasiekti ir naudotis svetainės ir turiniu bei paslaugomis.Hello apartament priklauso visa intelektinė nuosavybė, susijusi su svetainės URL adresais, medžiaga, produktais, svetainės turiniu, svetainės dizainu, svetainės išdėstymu, nuotraukomis, tekstu, įrankiais bei programine paslaugų teikimo įranga, išskyrus Jūsų duomenis ir informaciją, kurią pateikiate mums naudodamiesi Hello apartament teikiamomis paslaugomis. Techninės procedūros, procesai, konceptai ir metodika naudojami mūsų programinėje įrangoje yra prekybinė paslaptis. Naudojimasis mūsų teikiamomis paslaugomis nereiškia intelektinės nuosavybės pardavimo ar perdavimo naudotojams. Nepažeidžiant pirmiau minėtų nuostatų, bet kokia informacija arba duomenys, naudotojo suvesti į mūsų programinę įrangą arba kitaip mums perduoti, visada liks naudotojo nuosavybė. Tam, kad Hello apartament galėtų teikti savo paslaugas, vartotojas suteikia neapmokestinamas pilnas teises visame pasaulyje naudotis naudotojo suteiktu turiniu.
Visa medžiaga, įskaitant svetainės ir programinės įrangos turinį, yra apsaugota galiojančių intelektinės nuosavybės teisės aktų. Atsižvelgiant į Jūsų nuosavybės teisę į naudotojo turinį ir duomenis, Hello apartament pasilieka visas teises naudoti šiuos duomenis. Vartotojas nesaugos, neparsisiųs, nesidalins, neparduos, neplatins, neperkels, nekeis programinio Hello apartament programinės įrangos kodo be Hello apartament raštiško sutikimo. Vartotojas taip pat imsis visų įmanomų veiksmų užkirsti kelią neautorizuotam Hello apartament programinės įrangos bei ten esančios informacijos naudojimui, kopijavimui ar perkėlimui.
Nepaisant aukščiau išvardintų sąlygų, naudodamiesi paslaugomis galite, vadovaudamiesi žemiau nurodytomis sąlygomis, naudoti atskirus ekrano rodinius (ekrano nuotraukas). Jūsų ekrano rodiniai turi atitikti šias sąlygas:

• draudžiama daryti Hello apartament programinės įrangos beta versijų ekrano nuotraukas, išskyrus tuos atvejus, kai beta versija buvo komerciškai pristatyta plačiam naudojimui;
• ekrano nuotraukos gali būti naudojamos tik su tikslu iliustruoti;
• ekrano nuotraukų naudojimas nereiškia Hello apartament patvirtinimo ar sutikimo;
• ekrano nuotraukose negali matytis jokių mūsų parašytų komentarų;
• ekrano nuotraukose nėra jokio trečiųjų šalių turinio ir naudojimas nepažeidžia nei vienos iš paslaugų teikimo sąlygų.

Hello apartament turi teises į prekinį ženklą, kurie yra naudojami svetainėje ir programinėje įrangoje. Hello apartament nesuteikia naudotojams jokios teisės ar licenzijos naudoti Hello apartament prekio ženklo ar logotipo, nebent atskiroje sutartyje aprašyta kitaip.

6. DRAUDIMAS NAUDOTI
Pasiekti ir naudotis informacija, skirta Paslaugoms teikti, Naudotojai gali tik teisėtais tikslais. Draudžiama naudotis šia informacija apgaulingiems ir neteisėtiems veiksmams, dėl kurių grėstų administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, atlikti.

Naudotojai, vadovaujantis sveiku protu, sutinka neviešinti, neskelbti, nekelti, neplatinti, neįvesti neteisėtos, nesąžiningos, kenkėjiškos, grasinančios, įžeidžiančios, nepadorios, skatinančios etninę ar rasinę nesantaiką, amoralios ar panašios informacijos.

Vartotojas nenaudoja jokių priemonių, norėdamas apriboti ar užkirsti kelią kitam naudotojui pasiekti Hello apartament platformą ir ja naudotis.

Vartotojas neturi teisės įkelti į Hello apartament platformą medžiagą, kuri pažeistų intelektinės nuosavybės teises arba medžiagą, kuri bereikalingai apkrauna mūsų svetainių, sistemų ir įrangos veikimą. Draudžiama naudotis Hello apartament paslaugomis tokiu būdu, kuris galėtų blokuoti prieigą, sugadinti ar išjungti Hello apartament platformą ar bet kurį iš mūsų serverių. Draudžiama bandyti įgauti neautorizuotą priėjimą prie kitų Hello apartament naudotojų paskyrų.

Draudžiama įkelti bet kokius virusais užkrėstus elektroninius dokumentus, medžiagą ar programinę įrangą, kuri galėtų sugadinti kito kompiuterio veikimą. Visai tokio tipo įkeltai medžiagai galioja taikytini teisės aktai.
Naudotojams draudžiama nuomoti, parduoti, sublicenzijuoti, paskirti ar kitaip tvarkytis su programine įranga jeigu yra nesilaikoma intelektinės nuosavybės teisių.

Naudotojams draudžiama skatinti komercinius interesus, klastoti ar ištrinti informaciją Hello apartament platformoje, rinkti asmeninę informaciją be mūsų išreikšto sutikimo, pažeisti galiojančius teisės aktus, susikurti netikrą asmenybę arba naudoti Hello apartament kladinguose teiginiuose.

7. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
NAUDOTOJAI IR LANKYTOJAI SUTINKA VISIŠKAI ATLEISTI NUO ATSAKOMYBĖS HELLO APARTAMENT DĖL VISŲ RŪŠIŲ ŽALŲ, KAŠTŲ, SKUNDŲ, REIKALAVIMŲ, SKOLŲ, VEIKSMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, TEISINIŲ MOKESČIŲ, IŠMOKĖJIMŲ (TRUMPAI – „PRETENZIJŲ“), ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NEGAUTĄ PELNĄ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ŽINOMĄ AR NEŽINOMĄ, KURI GALI ATSIRASTI IŠ AR BŪTI SUSIJUSI SU (I) ŠIA SUTARTIMI, (II) HELLO APARTAMENT IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMUSI, (III) HELLO APARTAMENT PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMUSI, (IV) VIRUSAIS ARBA PASLAUGŲ TEIKĖJŲ GEDIMAIS ARBA PRIEIGOS PRIE INTERNETO SUTRIKIMAIS, (V) NAUDOJIMO TEISIŲ ARBA DUOMENŲ PRARADIMU, NETIKSLIAIS DUOMENIMIS, MOKĖJIMO SUTRIKIMAIS, NEPAKANKAMOMIS LĖŠOMIS MOKĖJIMAMS, NETEISINGAIS APSKAIČIAVIMAIS (IŠSKYRUS ATVEJUS APRAŠYTUS ŠIOSE PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOSE), PRASTOVA, TAPATYBĖS VAGYSTE, KLASTOJIMU BE LEIDIMO, ARBA (VI) BET KOKIA INFORMACIJA, DOKUMENTAIS, MEDŽIAGA, ĮRANKIAIS, KOMUNALINĖMIS PASLAUGOMIS, PRODUKTU AR DUOMENIMIS, SUSIJUSIAIS SU HELLO APARTAMENT PASLAUGŲ IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU; NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR TOKIOS PRETENZIJOS YRA PAGRĮSTOS SUTARTIMI, NET JEIGU MES BUVOME INFORMUOTI APIE TOKIOS PRETENZIJOS TIKIMYBĘ, ARBA APIE TOKIOS PRETENZIJOS ATSIRADIMĄ BUVO GALIMA NUSPĖTI, NEPRISIIMANT BET KOKIOS ŠIOSE SĄLYGOSE AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENZIJOJE NURODYTOS ŽALOS ATLYGINIMO PAKANKAMUMO AR NEPAKANKAMUMO.

UŽTVIRTINANT, HELLO APARTAMENT IR MŪSŲ PARTNERIAI JOKIAIS ATVEJAIS NEATSAKO UŽ JOKIĄ PRARASTO PELNO AR BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, PASĖKMINĘ, IŠIMTINĘ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ JŪSŲ AR JŪSŲ PARTNERIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, SUSIJUSIĄ SU ŠIA SUTARTIMI ARBA NAUDOJAMĄSI ARBA NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS SVETAINE ARBA PASLAUGOMIS, NEPAISANT TO, KAD MES BUVOME ĮSPĖTI APIE GALIMĄ ŽALĄ.

8. PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS
Hello apartament gali nutraukti Paslaugų teikimą Jums bet kuriuo metu be atskiro pranešimo, įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Jūs pažeistumėte šias sąlygas. Naudotojai gali naudotis teikiamomis paslaugomis tol, kol sutartis nėra nutraukta vienos iš dviejų šalių remiantis šios ar kito susijusios sutarties sąlygomis. Žemiau nurodytos priežastys, kuriomis sutartis gali būti nutraukta:

• Priežastys, nurodytos pagrindinės Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo sąlygose.
• Jums išduotas įspėjimas apie sutarties sąlygų nesilaikymą, tačiau per 7 dienas pažeidimo neištaisėte.
• Bendrovės atveju, priėmus nutarimą, kad būtų nutraukta verslo veikla, išskyrus susijungimą ar rekonstravimą.

Po sutarties nutraukimo Jūsų priėjimas prie Hello apartament platformos bus iš karto užblokuotas. Istoriniai duomenys bus išeksportuoti į CSV ar Excel bylas to pareikalavus.

9. NUOSAVYBĖ IR ATSKLEIDIMAS
Jums priklauso visi Jūsų verslo asmeniniai duomenys, turinys ir visa informacija, kurią įvedate ir naudodamiesi Hello apartament paslaugomis. Mes nepretenduojame į Jūsų nuosavybę. Nepaisant to, kas išdėstyta ankščiau, mums gali tekti atskleisti Jūsų duomenis šiais atvejais:

a. sukčiavimo prevencijos ir teisėsaugos tikslais;
b. laikantis bet kokio teisinio, valstybinio ar reguliavimo reikalavimo;
c. mūsų advokatams, susijusiems su bet kokiu teisiniu procesu;
d. laikantis teismo reikalavimų.

Jeigu mums reikėtų atskleisti Jūsų duomenis ar informaciją, mes dėsime visas pastangas, kad galėtumėme pagrįstai pranešti apie aplinkybes ir, jei įmanoma, teisę užginčyti tokį sprendimą.

10. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS, TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ SĄSAJOS IR TURINYS
Naudomiesi mūsų teikiamomis Paslaugomis ir naršydami mūsų svetainėje galite susidurti su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis ar nuorodomis į jų svetaines.

Kai kurios Paslaugų funkcijos sąveikauja su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui „Google“, ir labai priklauso nuo trečiųjų šalių taikomų programų sąsajų (API). Jeigu bet kuriuo metu tokios trečiosios šalys nebesuteiktų mums priėjimo prie jų per jų taikomąsias programų sąsajas, mes galime nustoti teikti šias trečiųjų šalių paslaugas be teisės suteikti Jums grąžinamąją išmoką ar kompensaciją.

Jūs pripažįstate, kad tokios trečiosios šalys yra visiškai nepriklausomos nuo Hello apartament ir kadangi mes jų nekontroliuojame, mes neprisiimame jokios atsakomybės už negalėjimą naudotis bet kuriuo iš šių šalių svetainių turiniu. Be to, mes bet kuriuo metu, savo nuožiūra ir be įspėjimo, galime nutraukti teikti mūsų taikomųjų programų sąsajas tokioms trečiųjų šalių paslaugoms. Jūs pripažįstate, kad priimate riziką dėl tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų siūlomų produktų ir paslaugų (pavyzdžiui mokėjimo apdorojimo) naudojimo.
Jūs pripažįstate, kad tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų interneto svetainių ir paslaugų naudojimas priklauso nuo trečiųjų šalių paslaugų teikėjų nustatytų terminų, sąlygų ir politikų, išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama ar pakeista taikytinų teisės aktų.

Jūs aiškiai atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės nuo pretenzijų, kylančių dėl trečiųjų šalių produktų naudojimo ar paslaugų teikimo, ar nesugebėjimo tokiais produktais ar paslaugomis naudotis.

Tokių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, susijusių su Hello apartament teikiamomis paslaugomis, prieinamumas nėra patvirtinimas, garantija ar atstovavimas trečiosios šalies produktų ar paslaugų tinkamumui, kokybei ar tikslumui.

11. SUTIKIMAS DUOMENŲ EKSPORTUI
Lankytojas ir vartotojas sutinka, kad mes galime išsaugoti jo / jos sandorių informacijos, surinktos naudojantis Hello apartament paslaugomis, kopijas. Mes nesidalinsime asmenine informacija, išskyrus atvejus, aprašytus privatumo politikoje.

12. FORCE MAJEURE
Nei viena iš šalių negali būti laikoma atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų nesilaikymą arba nesėkmę, atsiradusią dėl kokio nenumatytio įvykio atsiradimo, kurio nebuvo galima suvaldyti, įskaitant, bet neapsiribojant Dievo veiksmus, stichines nelaimes, elektros tiekimo sutrikimus, serverių gedimus, trečiųjų šalių paslaugų teikėjo gedimus ar paslaugų nutraukimus, embargus, darbo ginčus, streikus, riaušes, karą, potvynius, sukilimus, įstatymų pakeitimus ir vyriausybes veiksmus. Šaliai, kuri buvo paveikta tokio nenumatyto įvykio, turi būti atleista kasdien nuo tos dienos, kuomet prasidėjo nenumatytas įvykis.

13. ATSKYRIMAS
Visos šios paslaugų teikimo sąlygų nuostatos, neatsižvelgiant į tai, kaip jos yra sugrupuotos ar susijusios gramatiškai, yra skirtos viena nuo kitos. Jeigu kuri nors iš šių sąlygų turėtų būti laikoma negaliojančia, likusios naudojimo sąlygos išlieka toliau galiojančios.

14. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR GINČŲ SPRENDIMAS
Visus ginčus dėl sutarties sąlygų nesilaikymo sieksime išspręsti šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. Ginčai dėl Vartotojo sutarties bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

15. TEISINIS STATUSAS
Svetainė www.helloapartament.lt ir pavadinims Hello apartament yra UAB IDAL GROUP nuosavybė.

16. PRIVATUMO POLITIKA
Hello apartament privatumo politika yra neatsiejama šios sutarties dalis. Hello apartament privatumo politika yra paremta galiojančiais teisės aktais ir gali būti keičiama ar pildoma.

17. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUTEIKTA INFORMACIJA
Hello apartament teikiamos Paslaugos suteikia naudotojams: naudojantis Hello apartament platforma pasiekti asmens finansinę informaciją internetu per trečiąsias šalis (pavyzdžiui bankus), su kuriomis naudotojai jau turi sudarę sutartis; naudotis trečiųjų šalių paslaugų teikėjais priimti arba atlikti mokėjimus naudotojo vardu; naudojantis trečiosiomis šalimis. Hello apartament dirba kartu su finansinėmis institucijomis ir kitomis trečiosiomis šalimis, kad pasiektų finansinę informaciją, skirtą Paslaugų suteikimui. Hello apartament neperžiūri šios finansinės informacijos jokiais kitais tikslais kaip tikslumui palaikyti. Jūs esate atsakingas už mums ir trečiosioms šalims reikalingos informacijos tikslumą, išsamumą ir savalaikiškumą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018.10.26

30 dienų išbandyk nemokamai
Išbandyti Išbandyti

Privatumo politika

Cookies
Hello Apartament may use small text files called cookies to improve the overall Site(s) experience. A cookie is a piece of data stored on the user’s hard drive containing information about the user. Cookies generally do not permit us to personally identify you.

Security
Hello Apartament may employ procedural and technological measures that are reasonably designed to help protect users’ personally identifiable information from loss, unauthorised access, disclosure, alteration or destruction. Hello Apartament may use encryption, firewalls, password protection, secure socket layer, and other security measures to help prevent unauthorised access to user’s personally identifiable information.

Updating Your Information
Hello Apartament provides You with the ability to review and update Your information by accessing and modifying this information in Your Hello Apartament Settings page. If you have any questions regarding this Privacy Policy please contact us via email at labas@helloapartament.lt. This Privacy Policy was last updated: January 14, 2014.

Naudojimosi taisyklės

1. Definitions
1.1 Special Conditions The conditions by which the Terms of Use are specified, amended or supplemented by agreement of the Parties.
1.2 Operator Hello Apartament, UAB (registry code 111111111, address Gedimino av. 1, Vilnius, Lithuania).
1.3 Information System An integrated cloud solution for provision of the Services, including applications, software, hardware, databases, interfaces, connected media, documentation, updates, version upgrades and other related components or materials.
1.4 Terms of Use These standard terms of use of the Platform.
1.5 User A natural person who uses the Platform in the name of and under the authorization of the Client.
1.6 User Account The User profile connected to the Client Account for the use of the Platform, which is used to identify the User, provide personal access to the Services, and to change and save the settings.
1.7 Client Account A profile connected to a specific Client for the use of the Platform, used to identify the Client, provide the Users connected to the Client with access to the Services, and to change and save the settings.
1.8 Client A person operating in economic and professional activity who has entered into the Contract with the Operator.

2. General Principles
2.1 The Platform is an integrated software solution for the management of work organization, sales, and finances, and is aimed for use by persons operating in an economic and professional activity.
2.2 It is the responsibility of the Client and the Users to ensure that the Platform functions in accordance with their needs and the requirements arising from applicable laws.
2.3 In order to utilize the full functionality of the Platform, the Client must create a Client Account and, in certain instances, install the Additional Application onto its server and/or Users’ computers.